Statut
Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos”
ul. Kopernika 63A
44-117 Gliwice

Rozdział I
Przepisy ogólne
§1.
1) Nazwa Centrum brzmi: „Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos”, zwane w dalszej części statutu „Centrum”.
2) Siedzibą „Centrum” jest miasto Gliwice.
§2.
1) Centrum jest organizacją kościelną Kościoła Katolickiego powołaną przez Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i prawa Towarzystwa Jezusowego oraz art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29/89 poz. 154 z późn. zm.).
2) Osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej „Centrum” posiada na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 1998r. (Dz. U. nr 59 poz. 379 z dnia 15 maja 1998r)
§3.
„Centrum” używa i pieczęci podłużnej z napisem: „Centrum Kształcenia i Dialogu , ul. Kopernika 63a, 44-117 Gliwice, tel. 032-279-29-49″.
§4.
1) „Centrum” działa na obszarze właściwym dla Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
2) „Centrum” ma prawo przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających ośrodki dialogu i formacji o podobnym charakterze.

Rozdział II
Cele i zadania
§5.
1) „Centrum” jest jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego, podległą Przełożonemu Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, zajmującą się:
a) realizacją celów o charakterze filantropijnym, obywatelskim, religijnym i filozoficznym
b) działalnością wychowawczą, oświatową, szkoleniową i poradnictwem,
c) propagowaniem kulturowego dziedzictwa Europy opartego na wartościach i tradycji chrześcijańskiej,
d) wspieraniem dialogu pomiędzy religiami, kulturami i narodami służącemu pojednaniu i współpracy
e) propagowaniem katolickiej nauki społecznej
f) formacją członków katolickich organizacji i Instytucji
g) działalnością na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
h) działalnością charytatywną i jej promocją
i) podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
j) działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku świadczoną w miejscu ich zamieszkania oraz w formie klubów i zrzeszeń tych osób
k) promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy działalnością na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
f) działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym
m) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
n) działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
o) upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
p) działalnością na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniem kontaktów i współpracą między społeczeństwami
q) promocją i organizacją wolontariatu
r) działalnością wspierającą rozwój potencjału organizacyjnego podmiotów trzeciego sektora, w tym promocja fundraisingu
s) świadczeniem kompleksowej pomocy samotnym matkom
t) wspieraniem rozwoju rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej, duchowej i edukacyjnej
u) działalnością kultu religijnego
w) wspieraniem ofiar przemocy w rodzinie
y) opieką nad dziećmi i młodzieżą o charakterze społecznym, socjalnym, duchowym i edukacyjnym.
z) prowadzeniem punktów katechetycznych i zakładów charytatywno-opiekuńczych
2) Centrum realizuje swoje cele poprzez wszelkie formy zgodne z prawem powszechnym oraz celami Centrum, w szczególności:
a) organizowanie sesji, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, rekolekcji, kursów językowych, przygotowywanie i publikowanie wydawnictw drukowanych, audio-wizualnych i elektronicznych
b) prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i wychowawczej.
c) inicjowanie oraz wspieranie projektów naukowych i kulturalnych, które służą dialogowi i współpracy między grupami społecznymi, narodami, religiami
d) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, międzynarodową wymianą młodzieży, pracę pozaszkolną
e) organizowanie i koordynowanie programów wolontariatu
f) prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej
g) wspieranie innych inicjatyw zgodnych z celami „Centrum”
h) zorganizowanie i prowadzenie odrębnych programów realizujących cele statutowe takie jak: Dom Samotnej Matki, Klub Seniora itp.
i) zrzeszanie członków na rzecz których interesu zbiorowego Centrum wykonywać będzie swoją działalność w zamian za opłacane składki. Wysokość składek zależć będzie od realizowanych programów I bodzie określana w regulaminie danego zrzeszenia.

§6.
1) Centrum nie prowadzi działalności gospodarczej, a jego statutowa działalność w części obejmującej działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.
2) Zarówno odpłatna jak I nieodpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w całym zakresie określonym wyżej w § 6.
3) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego służą wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego,
4) Wynagrodzenie pobierane z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego nie może być wyższe aniżeli koszt tej działalności.
5) Centrum zapewnia rachunkowe wyodrębnienie odpłatnej I nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeleniem przepisów o rachunkowości.
§7.
1) Dla realizacji konkretnych zadań i celów „Centrum” może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innych umów w oparciu o obowiązujące w tym względzie przepisy.
2) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
3) Cele statutowe mogą być realizowane przez wolontariuszy.
4) Pracownikami „Centrum” mogą być również członkowie jego struktury organizacyjnej, niezależnie od pełnionej funkcji.
5) Osobom wchodzącym w skład struktury organizacyjnej „Centrum” przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonaniem zadań statutowych.

Rozdział III
Struktura organizacyjna
§8.
1) Organem zarządzającym „Centrum” jest Dyrektor.
2) „Centrum” może zatrudniać pracowników merytorycznych.
§9.
1) „Dyrektora powołuje i odwołuje Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego z siedzibą w Krakowie.
2) Do kompetencji Dyrektora należy:
a) kierowanie całokształtem działalności „Centrum”
b) reprezentowanie Centrum na zewnątrz
c) zarządzanie majątkiem Centrum
d) utrzymywanie stałego kontaktu z Przełożonym Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego,
e) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku zatrudnienia z pracownikami merytorycznymi
f) ustalanie regulaminów wewnętrznych „Centrum”,
g) sporządzanie preliminarza wydatków i rozliczenia budżetu wobec przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego
h) wykonywanie innych kompetencji związanych z działalnością Centrum, niezastrzeżonych dla innych organów.
§10.
1) W zarządzaniu „Centrum” Dyrektora wspomagają pracownicy merytoryczni. Do zadań pracowników merytorycznych należy:
a) koordynowanie i nadzorowanie działań wymienionych w §5, pkt. 2 tego Statutu
b) podejmowanie innych działań związanych z działalnością Centrum, określonych w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia lub zleconych przez Dyrektora Centrum,
2) Przełożonym pracowników merytorycznych jest Dyrektor.
§11.
1) Organem kontroli i nadzoru jest Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
2) Przełożony Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego może w każdym czasie domagać się od Dyrektora informacji i raportów dotyczących działalności Centrum, jak również ma wgląd we wszystkie dokumenty i księgi rachunkowe prowadzone przez Centrum.

Rozdział IV
Majątek i finansowanie
§12.
1) Majątek „Centrum” stanowi mienie ruchome, nieruchome oraz prawa majątkowe
2) Do realizacji zadań statutowo-programowych „Centrum” pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:
a) wpływów z odpłatnej działalności statutowej, w tym z odpłatnej działalności pożytku publicznego
b) akcji zbiórkowej poza terenem kościelnym oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających
c) dotacji i subwencji, grantów i innych form wsparcia, które Centrum może otrzymać, w szczególności od fundacji i stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji międzynarodowych, funduszy Unii Europejskiej
d) darowizn, zapisów i poleceń
e) opłat uczestników programów Centrum
§13.
1) Do reprezentowania Centrum upoważniony jest Dyrektor, jednoosobowo i bez żadnych ograniczeń.
2) Dyrektor może udzielić pracownikowi Centrum pełnomocnictwa do reprezentowania Centrum.
3) Wszelkie dokumenty wiążące „Centrum” pod względem finansowym i majątkowym oraz dokumenty rozliczeniowe podpisuje Dyrektor lub w razie jego nieobecności osoba pisemnie przez niego upoważniona.

Rozdział V
Zmiana Statutu. Rozwiązanie działalności
§14.
1) Prawo do, wprowadzania zmian i uzupełnień w niniejszym Statucie należy do Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego
§15.
1) Działalność „Centrum” może być rozwiązana przez Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
2) Po rozwiązaniu „Centrum” majątek staje się własnością Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
§16.
1) W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskie oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.